آموزش جامع نرم‌افزار فرم ساز مدیریت فرایندهای فراگستر

فیلم‌های آموزشی مفاهیم مدلسازی با استاندارد BPMN2.0

جلسه ۱- مفهوم و تعریف فرآیندها ۹:۰۸ دقیقه
جلسه ۲- شناسایی و انتخاب فرایندها ۱۷:۵۴ دقیقه
جلسه ۳- عناصر BPMN ۱۵:۳۶ دقیقه
جلسه ۴- رسم نمودار یک فرایند ۹:۰۸ دقیقه
جلسه ۵- دروازه ها (Gateway) ۱۰:۲۹ دقیقه
جلسه ۶- مثالهای عملی دروازه ها (Gateway) ۲۶:۵۷ دقیقه
جلسه ۷- الگوی فعالیت های پیاپی با ترتیب متفاوت ۵:۳۶ دقیقه
جلسه ۸- انواع رویدادها ۱۴:۲۲ دقیقه
جلسه ۹- انواع فعالیت ۱۱:۲۷ دقیقه
جلسه ۱۰- فرایند اخذ تاییدات ۴:۳۴ دقیقه
جلسه ۱۱- اشتباهات رایج مدلسازی ۲۲:۴۷ دقیقه
جلسه ۱۲- حل تمرین ۱۲:۰۴ دقیقه
جلسه ۱۳- قوانین BPMN2 ۷:۱۱ دقیقه