آموزش جامع نرم‌افزار فرم ساز مدیریت فرایندهای فراگستر

فیلمهای آموزش پیاده سازی فرایندها - BPMS (سطح مقدماتی)

مقدمه- نگاهی کلی به نرم افزار مدیریت فرایندها ۵:۰۸ دقیقه
جلسه ۱- نصب نرم افزار مدیریت فرایندها ۰۹:۳۸ دقیقه
جلسه ۲- فعالسازی نرم افزار مدیریت فرایند در اتوماسیون اداری فراگستر ۱۱:۳۶ دقیقه
جلسه ۳- تنظیمات اولیه و فارسی سازی نرم افزار پروسس میکر ۱۶:۰۶ دقیقه
جلسه ۴-محیط کاربری نرم افزار مدیریت فرایند و معرفی سربرگ های مهم ۱۲:۰۰ دقیقه
جلسه ۵- یادآوری نمادهای BPMN و معرفی محیط طراحی فرآیند ۱۱:۳۰ دقیقه
جلسه ۶- مدلسازی یک فرآیند نمونه در محیط طراحی نرم افزار مدیریت فرایندها ۱۲:۳۸ دقیقه
جلسه ۷- مروری بر جلسات گذشته و گامهای پیش رو در پروسس میکر ۰۵:۲۹ دقیقه
جلسه ۸- آشنایی با محیط طراحی فرم و بخش های مختلف آن ۲۱:۱۹ دقیقه
جلسه ۹- نحوه طراحی و ساخت یک فرم در پروسس میکر ۲۱:۳۱ دقیقه
جلسه ۱۰- طراحی و تکمیل سایر فیلدهای فرم در پروسس میکر ۱۴:۳۱ دقیقه
جلسه ۱۱- طراحی و تکمیل فرمهای یک فرآیند(بخش اول) ۱۳:۳۲ دقیقه
جلسه ۱۲- طراحی و تکمیل فرمهای یک فرآیند(بخش دوم) ۱۵:۲۶ دقیقه
جلسه ۱۳- تعیین قوانین تجاری در پروسس میکر ۱۴:۳۱ دقیقه
جلسه ۱۴- تست و اجرای فرایند ساخته شده در پروسس میکر ۱۰:۲۰ دقیقه
جلسه ۱۵- نحوه استفاده از تریگرها در پروسس میکر ۱۸:۰۶ دقیقه
جلسه ۱۶- تخصیص فعالیت ها به کاربران در پروسس میکر ۲۲:۲۷ دقیقه
جلسه ۱۷- جریان کار ورهگیری آن در اتوماسیون اداری فراگستر ۱۸:۰۱ دقیقه
جلسه ۱۸- تعریف جانشین برای افراد در سیستم جریان کار ۰۹:۱۷ دقیقه