فیلمهای آموزش سیستم اتوماسیون اداری فراگستر به تفکیک سطوح کاربری (ویژه کاربران)

فیلمهای آموزش ویژه کاربران دبیرخانه (برای نسخه ۶.۴.۶۴ به بعد اتوماسیون اداری فراگستر)

بخش اول: شروع کار با سیستم و آشنایی کلی با بخش دبیرخانه 03:46 دقیقه
بخش دوم: نحوه ثبت یک نامه جدید از طریق گزینه نامه جدید 17:16 دقیقه
بخش سوم: نحوه ثبت یک نامه جدید از طریق گیشه 04:19 دقیقه
بخش چهارم: آشنایی با نحوه ثبت نامه‌های وارده از طریق فکس، ایمیل و ECE 11:07 دقیقه
بخش پنجم: آشنایی با نحوه ثبت نامه‌های صادره 05:18 دقیقه
بخش ششم: آشنایی با درگاه دبیرخانه 02:30 دقیقه
بخش هفتم: نحوه جستجوی نامه‌ها در بخش فهرست نامه‌های دبیرخانه و شخصی‌سازی 03:39 دقیقه
بخش هشتم: آشنایی با نحوه ابطال، بایگانی و چاپ نامه‌ها در بخش دبیرخانه 04:48 دقیقه
بخش نهم: آشنایی با فهرست بسته در بخش دبیرخانه 08:58 دقیقه
بخش دهم: آشنایی با فهرست توزیع نامه (فهرست پیک، پست و پاکت) 07:45 دقیقه

فیلمهای آموزش مقدماتی ویژه کاربران دبیرخانه (برای نسخه قبل از ۶.۴.۶۴ اتوماسیون اداری فراگستر)

بخش اول: آشنایی با بخش دبیرخانه و گیشه و انواع روش‌های ثبت یک نامه 12:58 دقیقه
بخش دوم: آشنایی با نحوه ثبت نامه‌های وارده از طریق فکس و پست الکترونیک 05:00 دقیقه
بخش سوم: آشنایی با منوی فهرست نامه‌ها در قسمت دبیرخانه 05:12 دقیقه
بخش چهارم: ارسال نامه‌های دریافت شده و روش‌های مختلف آن 04:07 دقیقه

فیلمهای آموزش ویژه مدیران میانی و کارشناسان

بخش اول: شروع کار با سیستم اتوماسیون و آشنایی با انواع ویجت‌های میز کار 05:37 دقیقه
بخش دوم: آشنایی با سایر ویجت‌های میز کار و نحوه ایجاد یادآوری برای کارهای شخص 07:27 دقیقه
بخش سوم: آشنایی با گزینه‌های مختلف نوار منو بالای سیستم اتوماسیون 08:07 دقیقه
بخش چهارم: آشنایی با کارتابل نامه‌ها و همچنین انواع نامه‌ها و علائم کنار آن‌ها 05:46 دقیقه
بخش پنجم: آشنایی با محیط نمایش نامه و انواع گزینه‌های موجود در این محیط 07:33 دقیقه
بخش ششم: آشنایی با تب‌های نوار بالای صفحه نمایش نامه 06:05 دقیقه
بخش هفتم: آشنایی با ارجاع نامه و همین‌طور نحوه ارجاع سریع نامه‌ها 13:22 دقیقه
بخش هشتم: بایگانی و انواع آن 04:33 دقیقه
بخش نهم: آشنایی با گزینه‌های چاپ و چاپ ویژه و سایر گزینه‌های بالای صفحه نمایش نامه 10:28 دقیقه
بخش دهم: ایجاد یک نامه جدید 12:37 دقیقه
بخش یازدهم: مثالی از نحوه ایجاد یک نامه صادره 05:34 دقیقه
بخش دوازدهم: آشنایی با قابلیت‌های ایجاد یادآور و پیگیری برای یک نامه، ابزار جست‌وجو برای یافتن نامه‌ها و تحلیل عملکرد و دفترچه تلفن 05:57 دقیقه